(Focal) Lenght DOES Matter

 
Här har vi tre bilder tagna med olika brännvidder. Jag ska försöka mitt bästa för att förklara och visa hur det kan se ut då jag vet att många kan bli lite vilsna när de ska välja objektiv. 16mm och 35 mm är fotade med ett 16-35mm objektiv. 50mm är fotat med ett fast 50mm-objektiv. Nu bortser vi helt från bländaren (den avgör hur kort skärpedjup/hur suddigt det blir i bakgrunden) och kollar endast på avståndet.
 
// Here we have three images taken with different focal lengths. I'll try to explain and show how it can look like cause I know that many people can get a bit lost when selecting lenses. 16mm and 35mm are photographed with a 16-35mm lens. 50mm is photographed with a fixed 50mm lens. Try to overlook the aperture in these pictures (that determines how shallow depth of field / how blurry it gets in the background. I can explain this further later if you'd like) and check only the distance and how it affects the image
16 mm
Om vi kollar på bilden ovan som är tagen på 16mm brännvidd så får vi med väldigt mycket stad bakom och fyren blir till och med lite sne. Det är på gränsen till fish eye så därför böjer sig vyn bakom. Även fast jag står relativt nära kameran ser det ut som att jag står ganska långt bort och jag tar upp en liten del av bilden. Superbra för landskap och stadsmiljöer men kan som ni ser bli lite snett. 

Vid en sån här bred brännvidd så får man passa sig vid porträtt och helkropp om man står nära kameran. Det kan nämligen bli helt fel proportioner. Huvudet kan t.ex se stort ut och ansiktet kan bli förvrängt om man tar i fel vinkel som för mycket underifrån eller uppifrån.

// If we look at the image above, that is taken at 16mm focal length. We can see a lot of details of the background and the lighthouse even gets a little angled. The lens is on the verge of being a fish eye lens, that's why. Even though I stand relatively close to the camera, it looks like I'm standing quite far away and I take up a small part of the picture. It's a great focal lenght for landscapes and cityscapes but as you can see it can in some cases look too fishy. 

With this wide focal lenght be careful when taking portraits or close up full body shots. It may become completely wrong proportions.

  
 
35mm
Brännvidd mellan 24mm och 35mm är mina favoriter för stadsmiljöer, snapshots och modefoton när man vill ha med miljö i bakgrunden. Horisonten blir rak, man får med lagom mycket och det är lätt att fota outfitbilder med. Passar även bra för matbilder och restaurangbilder! Den perfekta all-round-brännvidden som räknas som normalvidd. 

// Focal lenghts between 24mm and 35mm are my favorites for urban environments, snapshots and fashion photos whenever you want to involve the environment in the background. The horizon is straight, you get the right amount of details and it is easy to photograph outfit pictures. Also suitable for food and restaurant images! The perfect all-round focal length that counts as normal width. 
 
 
50mm
50mm fotar vi med allra mest. Ser ni här att bakgrunden kommer närmare mig? Visst har jag bytt plats men avståndet till andra sidan är lika långt. Man får med mindre av bakgrunden, avståndet ser närmare ut. Plåtar man då med ett 200mm objektiv får man med ännu mindre och det resulterar i väldigt suddig och clean bakgrund. 50mm är också perfekt som "bloggobjektiv", man slipper backa  jättemycket och får ändå med tillräckligt samtidigt som outfit/person kommer i fokus.

För nybörjare rekommenderar jag att införskaffa fasta linser på 28mm, 35mm eller 50mm med stor bländare. Aldrig objektiven som kommer med kamerorna, ofta 17-55mm f3.5-5.6, det är enorm skillnad!
Observera att alla bilder är tagna med en canon 5d mk II vilket innebär en fullformatssensor. Kameror med APS-C sensorer (t.ex Canon 7D) har en cropfaktor på 1.6 så 16mm=26,6mm).
 
 // We mostly shoot with our 50mm fixed lens. You see here that the background comes closer to me? Sure, I have changed location but the distance to the other island is just as far. You get less of the background and the distance looks shorter. If you you then would shoot with a 200mm lens, you'll get even less of the background and it results in a very blurred and clean background. I think 50mm is also ideal as a "blog lens", the photographer doesn't need to stand that far away and the outfit/person will be in focus.

For beginners, I recommend acquiring fixed lenses at 28mm, 35mm and 50mm with a wide aperture. Never ever the lens that comes with the cameras in kits, often 17-55mm F3.5-5.6, it is a huge difference!
 
Note that all images are captured with a Canon 5D Mark II, which means a full format sensor. Cameras with APS-C sensors (eg Canon 7D) has a crop factor of 1.6 to 16mm = 26,6mm)

Photo Tips Photography
2 kommentarer

6 Tips to Become More Productive & Happier

 

Med små, enkla förändringar kan man bli betydligt mer fokuserad, stressfri och produktiv. Tänk att vi spenderar så mycket tid med vår mobil i handen eller bredvid oss. Även fast jag själv tror att jag tillbringar mindre tid än en genomsnittlig i min generation så är det fortfarande mycket tid. Mail att skriva, planering att göra, blogginlägg att skriva och bilder att publicera på Instagram. Det är några av mina huvudsysslor på mobilen men förutom det är det lätt att fastna på diverse shoppingsidor, bloggar eller Instagrams och självklart gör jag det ibland. För ofta kan jag tycka. Men vad jag mer och mer strävar efter är att jobba och göra allt så effektivt och fort som möjligt så att jag får mer tid över i "verkliga livet".

  

1. Stäng av onödiga notiser

Det var länge sedan som jag valde att stänga av notiser och nu förstår jag inte hur jag pallade egentligen. Förr i tiden tillät jag notiser på typ varje ny app jag installerade. Har ni notiser på Instagram, när någon gillar en bild möjligtvis? Isåfall har ni chansen att göra stor skillnad i stressnivån med ett väldigt enkelt medel - stäng av notisen! 

En kär kompis till mig hade (eller har antar jag ;)) på notiser, med ljud, på Aftonbladet. Det plingade till så fort en nyhet publicerades och jag tog då upp det här ämnet, haha. Hennes svar var att hon inte blev stressad. Okej, kanske inte, men tänk på hur mycket information och intryck vi tar in om dagarna, hjärnan är i full gång all vaken tid. Det tar garanterat litegrann på energin för varje distraktion och tanke.

 

2. Sätt en tid då mobilen är förbjuden

Att ha en dag utan mobil kan vara så befriande, Peter fick en gång (yep, så sällan är jag utan mobilen att jag kommer ihåg den här dagen sååå väl) med min mobil under en hel arbetsdag när jag själv jobbade hemifrån. Gissa om jag fick mycket gjort? Galet mycket! Men en hel dag kan vara lite frustrerande om man jobbar hemifrån och typ vill betala räkningar, köpa saker eller eh ja, uppdatera Instagram. Äh, visst klarar man en dag! Det är mitt mål, en dag i veckan mobilfri. Men viktigast av allt är att man sätter en tid på kvällen då det är mobilfritt, för att kunna varva ner och sova gott. Jag försöker hålla kl 22.

 

3. Sätt timer då du ska jobba och slå av ljud 

För att arbeta effektivt brukar jag sätta på tidtagarur eller timer och avsätta en specifik tid för det jag ska göra. Det är extra viktigt när jag ska redigera, skriva blogginlägg eller göra annat jobbrelaterat på datorn. Det får mig att pusha mig själv att jobba snabbare och att inte tillåta distraktioner. 

 

4. Sluta prokrastinera 

En svaghet jag har är att jag är usel på att svara på mail. Jag blir ofta lite för nyfiken när min mail plingar till, så jag läser även fast jag precis ska börja jobba eller hoppa in i duschen och sen glömmer jag lätt bort att svara. Det har fått mig att inse att antingen läser jag och svarar mailen en avsatt tidpunkt, eller läser när jag har möjlighet att svara direkt. Så slutsatsen är att: skjut inte upp det som tar så kort tid att göra. En grym fördel med mobilen är ju faktiskt att vi on the go kan betala räkningar så fort de kommer, beställa det som tagit slut, boka resor, ja i princip vad som helst du behöver göra. 

 

5. Var inte så tillgänglig

Vi kan vara tillgängliga 24/7, vilket gör att det för många känns som ett måste att svara precis när det ringer eller plingar på messenger. Men försök ta kontrollen ibland, stäng av, lev i nuet och återkom när du känner för det. Jag har ofta nattläge på, är det något viktigt får de ringa två gånger helt enkelt. Det är en sån enkel grej att göra då och då som ändå gör stor skillnad.

 

6. Utnyttja kollektivtrafiken

Gör det på pendeltiden! Tänk hur mycket en timmes restid blir på en månad - nästan en hel arbetsdag, och 75 timmar på ett år. Perfekt tid att avsätta för sådant man kan fixa på mobilen!

 
 
 
 
 

With small, simple changes one can become much more focused, stress-free and productive. Think of how much time we spend with our mobiles in our hands or next to us. Even though I myself believe that I spend less time than an average person in my generation, it is still so much time. Mail writing, planning to do, writing blog post and publishing Instagram pictures. Those are some of my main tasks on my phone but apart from that it is easy to get caught up on various shopping sites, blogs or Instagrams and obviously I do that sometimes. Too often, I think. But what I'm more and more striving for is to work and do everything as efficiently and quickly as possible so that I can spend more time in "real life".

 

1. Turn off unnecessary notifications

It was long ago that I chose to turn notifications off, and now I don’t understand how I could stand it. In the past, I allowed notes on each new app I installed. Do you have notification turned on for Instagram, when someone likes an image perhaps? In that case, you have the chance to make a big difference in stress level with a very simple task - turn off the notification!

A dear friend of mine had (or I guess still have ;)) notifications on, with sound, at Aftonbladet - a Swedish newspaper. As soon as news was published it went off, and I actually brought up this topic with her, haha. Her reply was that she didn’t get stressed by it. Okay, maybe not, but think of how much information and impressions we take in during a day, the brain is in full use all of our time awake. Of course each distraction and thought that comes along takes a piece of energy. And I think it’s more noticeable once you do make some changes.

 

2. Decide a time when the phone is prohibited

To have a day without your phone can be so liberating! Peter once (yep, that’s how rarely I’m without my phone, that I remember this day sooo well) accidentally brought my phone with him during a whole day when I was working from home. Guess if I got a lot done? Crazy much! But a whole day can be a little frustrating if you work from home and want to pay bills, buy things or uh yes, update Instagram. Oh, sure you can handle one day! It for sure is my goal, one day a week it should be turned off. But most importantly, set a time in the evening every day when it is forbidden, to be able to unwind and sleep well. I try to keep my time at 22.00.

 

3. Set the timer when you are going to work and turn off the sound

To work efficiently, I usually turn on the stopwatch or timer, and set aside a specific time for me to do each task. It is extra important when I'm editing, writing blog posts or make other job-related things on my computer. It makes me push myself to work faster and to not allow distractions.

 

4. Stop procrastinating 

One weakness I have got is that I'm lousy at responding to emails. I am often a bit too curious when my email pings (email and sms are the only ones that I’ve got sound and notifications on), so I read even though I’m just about to start working or head into the shower and therefore I easily forget to respond. It has made me realize that either I read and answer e-mails a scheduled date and time, or I read when I have the opportunity to respond directly. So the conclusion is: do not procrastinate things that takes so little time to do (otherwise schedule everything). A great advantage of the cell phone is that we on-the-go can pay bills as soon as they arrive, order stuff right as they’ve run out, book travels, well basically anything you need to do.

 

5. Do not be so accessible

We may be available 24/7, which means that for many it feels like a must to answer just when it rings or pings in Messenger. But try to take control sometimes, turn it off, live in the moment and do it when you feel like it. I often have night mode on daytime as well, if it's something important, they may call twice. It’s so easy to do yet it makes a huge difference.

 

6. Take advantage of public transport time

Do it the during your daily traveling time! Imagine how much an hour of travel time gets in a month - almost a full working day, and 75 hours in one year. Perfect time to devote to the things you can fix on your mobile phone! 
 
 Phone case CHIARA FERRAGNI COLLECTION 
Top GINA TRICOT / Skirt TOPSHOP / Clutch ZARA
Amanda Rosende Fashion blog self improvement
6 kommentarer

GET TO KNOW ME

  

Här har vi en liten egointervju. Jag har tagit med era frågor samt fått Peter att ställa några frågor! Mest basicfrågor men hoppas ni gillar den! Är det något mer ni undrar? Fråga i kommentarerna så svarar jag där. Puss!

AMANDA ROSENDE

Ålder: 22
Bor: Östermalm, Stockholm. Sedan 2 år tillbaka sambo med Peter
Kommer från: Uppsala 
Familj: Mamma, pappa, två systrar och en bror, alla i olika städer i Sverige
Gör: Jobbar på Zara, bloggar, frilansar med egen firma som fotograf

  

Berätta lite om dig själv. Vad gör du en vanlig dag till exempel?
Jag älskar att ha mycket igång och måste få vara kreativ och skapa något eller göra något som utvecklar mig. Är jag inte på Zara och jobbar så sitter jag klistrad framför datorn eller mobilen och försöker hinna med så mycket som möjligt. Vi fotar ju mest under våra resor så vardagarna i Stockholm är det mycket redigering, planering, mail och skrivande. Så det är ju åtminstone rätt lugnt arbete! :)

 

Var kommer ditt modeintresse ifrån?
Det är frågan alltså… Ingen i min familj har direkt modebakgrund eller stort intresse av det. Så det har väl kommit av sig själv. Från att jag var liten har jag varit intresserad av modetidningar och fascinerats av modebranschen. Jag kommer ihåg när jag var runt 13 och under en period fick upp intresset för haute couture och att sy. Då kunde jag sitta uppe hela natten och försöka sy eller skissa på klänningar. Katastrofalt fult blev det kan jag dock erkänna.

 

Vad är ditt drömjobb?
Jag tycker butikskommunikation verkar kul så det är något jag vill uppnå inom kort. Samtidigt vill jag driva ett företag som jag brinner för och som tillåter mig att resa en del. Så långsiktigt kan jag tänka mig att bli creative director. Det vore roligt då jag älskar den kreativa processen, att planera och komma på idéer mer än att själv t.ex. fotografera. Men så länge jag trivs och har roligt så är jag nöjd!

  

 

 Hur träffade du din pojkvän och hur länge har ni varit tillsammans?
Vi träffades på Peace & Love 2011 på ett ganska roligt sätt, men vi blev inte tillsammans förrän ganska lång tid efter. Ärligt talat är vi väldigt dåliga på att hålla reda på hur länge, vi har ingen riktig årsdag vi firar. Det får bli dagen he pops the question ;). 

 

Hur skulle du beskriva din stil?
Chic, enkel och feminin. Jag älskar kjolar, klänningar, svart, vitt, denim och blåa toner. Jag föredrar att känna mig bekväm, och det konstiga är att jag känner mig ofta obekväm i platta skor. Bekväm på det sättet att jag kan gå utan problem men jag känner mig 10 gånger mer ostylad. Så länge jag har klackar på mig spelar det ingen roll om håret är platt som tusan och om jag knappt hunnit sminka mig, jag känner mig åtminstone snygg! Mycket smycken (speciellt ringar och armband) får mig att känna mig obekväm också, det kanske är en vanesak egentligen, men jag har hellre en snygg väska eller plagg som talar för sig själva. 

 

Har du någon stilikon?
Jag älskar Barbra Martelos stilrena, lite rockigare stil och hur hon ändå får det att se chict ut. Och Olivia Palermos outfits kopierar jag mer än gärna. 

 

Vad kommer du ha på dig i höst?
Jag ska försöka klä mig så ljust som möjligt, det kommer nog bli mycket vitt, nude, grått och lite svart. Kanske med en klick burgundy. Det är en sån mysig höstfärg. Gällande plagg så kommer jag återuppta jakten på perfekta basgarderoben och köpa klassikerna som polotröjor, en snygg ljus trench, kostymbyxor (jag äger inte ett enda par!) och kavajer. Jag klär mig alltid för svalt så i år kommer jag försöka köra mycket lager på lager. En varm dubbelknäppt jacka vill jag ha också. Och snörade skor samt riktigt lårhöga stövlar.


Vilka trender kommer du haka på då?
Åh det är så många fina i höst! Jag har sett att sammet kommer tillbaka, älskart, så mysigt! Ett par flares i sammet kanske! Kanske att ett par culottes får flytta in också. Innan vintern kommer så har jag nog även köpt på mig några ponchos att mysa runt i.

 

Var shoppar du helst?
Zara och Asos, det märks kanske? Zara är så bra för att man verkligen kan hitta allt man behöver där, senaste heta trenderna snappas upp och på bara någon vecka finns nya plagg i butik. Asos kan jag också fastna på i timmar, upptäcker ofta nya bra märken där och Asos egna har bästa petite-storlekarna. Älskar även att klicka runt på Net-a-porter eller Luisaviaroma, så mycket fina skapelser och så mycket inspiration!

 

Var befinner du dig om 10 år?
Jag är då 32 år, så kanske är barn på väg efter att ha jobbat intensivt i många år och rest mycket. Vi bor i en större lägenhet på Östermalm som vi renoverat själva. Jag har alltid föreställt mig att jag ska flytta ifrån Sverige och det vill jag, något eller några år till något varmt ställe. Men jag trivs så bra här i Stockholm, inser det ju mer vi reser, så ett flexibelt jobb och långsemester under vinterhalvåret skulle passa perfekt ;). 

 

Vad lyssnar du på?
Oftast bara senaste hitsen på Spotify. Och Zara Larsson, älskar Zara Larsson. När jag orkar lägga ner tid på att välja musik så kan det bli allt från gammal rock till klassiskt till knäppa låtar från 90-talet. Så väldigt mixat med andra ord. 

 

Vad läser du?
Jag läser tyvärr alldeles för sällan. Böcker jag kan sluka på en dag är chicklits. Men just nu går det väldigt långsamt med boken ”Bli grymt rik på aktier!” av Anders Haskel.
 

Några snabba favoriter:
Doft: Sì Giorgio Armani 
Restaurang: Un Poco (Stockholm)
Stad: Paris  
Plagg: Alla sorters klänningar
Färg: Vitt (på plagg)
Smycke: Örhängen
Mat: Lax
Favoritgodis: Choklad. Kameleonter och Bananaskids. 


  

Here we have a little ego interview. I have included your questions and got Peter to ask some too! Just some basic questions but I hope you like it! Is there anything more you wonder? Ask in the comments and I'll answer there. Kisses! 

Age: 22
Lives: Östermalm, Stockholm. For 2 years cohabiting with Peter
Born in: Uppsala, Sweden
Family: Mother, father, two older sisters and a little brother, all in different cities in Sweden
Occupation: Works at Zara and at Rosende Productions as a freelance photographer 

 

Tell us a little about yourself. What do you do on a typical day, for example?
I love having a lot of things to do and I have to be creative or do something that develops me. If I'm not at Zara working, I sit glued to my computer or cell phone, trying to catch up with as much as possible. We're shooting the most during our travels so weekdays in Stockholm there is mostly editing, planning, and other stuff to do. So it is quite calm anyways. 

  

Where does your interest in fashion come from?
Well that's the question... No one in my family has a fashion background or strong interest in it. So it must have come by itself. Since I can remember I have been interested in fashion magazines and fascinated by the fashion industry. I remember when I was around 13 and got up interest in haute couture and sewing, I could sit up all night and try to sew or sketch dresses. The results were catastrophically ugly, I have to admit. 

 

What is your dream job?
I think visual merchandising seems pretty fun so it's something I want to achieve shortly. At the same time, I want to run a business that I really enjoy and which allows me to travel a lot. So I can imagine becoming a creative director. It would be fun because I love the creative process, to plan and come up with ideas more than photographing. But as long as I have fun and like my job I'm satisfied!

  

How did you meet your boyfriend and how long have you been together?
We met at a festival here in Sweden called Peace & Love in 2011 in a rather funny way. But we didn’t become a couple until quite some time after. Honestly, we are very bad at keeping track of how long, we have no real anniversary that we celebrate. It will be the day he pops the question I guess ;). 

 

How would you describe your style?
Chic, simple and feminine. I love skirts, dresses, black, white, denim and blue shades. I love feeling comfortable, and weird thing is that flats makes me feel really uncomfortable and short, and a lot of jewelry (especially rings and bracelets) also makes me uncomfortable. So I love going for classical jewelry and instead statement bags or garments that speaks for themselves.  

 

Do you have a style icon?
I love Barbara Martelo’s classy, a little rockier style and how she still makes it look feminine. And Olivia Palermos 's outfits are always flawless.

  

What will you wear this fall?
I'll try to dress as bright as possible, it will probably be a lot of white, nude, gray and some black. Maybe with a touch of burgundy. It's such a cozy autumn color. Regarding garments, I will resume the hunt for the perfect basic wardrobe and buy classics such as polo shirts, a stylish light trench, suit pants (I do not own a single pair!), and blazers. I always dress too cool so this year I will try to dress in layers. A warm double-breasted jacket, is something I want too. And lace up shoes and really thigh-high boots.

  

What trends will you wear then?
Oh, there are so many nice this autumn! I have seen that velvet is coming back, I really love it, it's so cozy! A pair of flares in velvet maybe! Maybe a pair of culottes will move in as well.

  

Where do you usually shop?
Zara and Asos, it shows perhaps? Zara is so good because you really can find everything you need there, the latest hot trends intercepted and in just two weeks a new design hits the stores. Isn't it cool? Asos.com is another place I could get stuck for hours at, I often find new amazing brands there and Asos own brand have great petite sizes. I also love to click around on Net-a-porter or Luisaviaroma. So many amazing pieces, so much inspiration! 

 

Where do you think you'll be in 10 years?
I will then be 32 years old, so maybe I'll have a baby on the way, after working intensively for many years and been traveling a lot. We live in a nice, bright apartment on Östermalm. I always imagined that I should move away from Sweden and I still want to, a few years at least to a warm place. But I'm so happy here in Stockholm and it really feels like home. So a flexible job and long holidays during the winter months would be perfect ;).

  

What are you listening to?
Usually only the latest hits on Spotify. And Zara Larsson, I love Zara Larsson. Otherwise, when I have the energy to spend time choosing the music it can be anything from old rock to classical music to quirky songs from the 90s. Very mixed in other words.

 

What are you reading?
I read, unfortunately, not as much as I'd like. Books I can finish in a day is chicklits. But right now it is going very slow with a book about the stock market by Anders Haskel.  

 

Some quick favorites: 
Scent: Sì Giorgio Armani 
Restaurant: Un Poco (Stockholm)
City: Paris  
Garments: All sorts of dresses 
Color: White 
Jewellery: Earrings
Food: Salmon
Candy: Chocolate. Chameleons and Banana Kids. And macaroons.

Amanda Rosende Interview
1 kommentar