6 Tips to Become More Productive & Happier

 

Med små, enkla förändringar kan man bli betydligt mer fokuserad, stressfri och produktiv. Tänk att vi spenderar så mycket tid med vår mobil i handen eller bredvid oss. Även fast jag själv tror att jag tillbringar mindre tid än en genomsnittlig i min generation så är det fortfarande mycket tid. Mail att skriva, planering att göra, blogginlägg att skriva och bilder att publicera på Instagram. Det är några av mina huvudsysslor på mobilen men förutom det är det lätt att fastna på diverse shoppingsidor, bloggar eller Instagrams och självklart gör jag det ibland. För ofta kan jag tycka. Men vad jag mer och mer strävar efter är att jobba och göra allt så effektivt och fort som möjligt så att jag får mer tid över i "verkliga livet".

  

1. Stäng av onödiga notiser

Det var länge sedan som jag valde att stänga av notiser och nu förstår jag inte hur jag pallade egentligen. Förr i tiden tillät jag notiser på typ varje ny app jag installerade. Har ni notiser på Instagram, när någon gillar en bild möjligtvis? Isåfall har ni chansen att göra stor skillnad i stressnivån med ett väldigt enkelt medel - stäng av notisen! 

En kär kompis till mig hade (eller har antar jag ;)) på notiser, med ljud, på Aftonbladet. Det plingade till så fort en nyhet publicerades och jag tog då upp det här ämnet, haha. Hennes svar var att hon inte blev stressad. Okej, kanske inte, men tänk på hur mycket information och intryck vi tar in om dagarna, hjärnan är i full gång all vaken tid. Det tar garanterat litegrann på energin för varje distraktion och tanke.

 

2. Sätt en tid då mobilen är förbjuden

Att ha en dag utan mobil kan vara så befriande, Peter fick en gång (yep, så sällan är jag utan mobilen att jag kommer ihåg den här dagen sååå väl) med min mobil under en hel arbetsdag när jag själv jobbade hemifrån. Gissa om jag fick mycket gjort? Galet mycket! Men en hel dag kan vara lite frustrerande om man jobbar hemifrån och typ vill betala räkningar, köpa saker eller eh ja, uppdatera Instagram. Äh, visst klarar man en dag! Det är mitt mål, en dag i veckan mobilfri. Men viktigast av allt är att man sätter en tid på kvällen då det är mobilfritt, för att kunna varva ner och sova gott. Jag försöker hålla kl 22.

 

3. Sätt timer då du ska jobba och slå av ljud 

För att arbeta effektivt brukar jag sätta på tidtagarur eller timer och avsätta en specifik tid för det jag ska göra. Det är extra viktigt när jag ska redigera, skriva blogginlägg eller göra annat jobbrelaterat på datorn. Det får mig att pusha mig själv att jobba snabbare och att inte tillåta distraktioner. 

 

4. Sluta prokrastinera 

En svaghet jag har är att jag är usel på att svara på mail. Jag blir ofta lite för nyfiken när min mail plingar till, så jag läser även fast jag precis ska börja jobba eller hoppa in i duschen och sen glömmer jag lätt bort att svara. Det har fått mig att inse att antingen läser jag och svarar mailen en avsatt tidpunkt, eller läser när jag har möjlighet att svara direkt. Så slutsatsen är att: skjut inte upp det som tar så kort tid att göra. En grym fördel med mobilen är ju faktiskt att vi on the go kan betala räkningar så fort de kommer, beställa det som tagit slut, boka resor, ja i princip vad som helst du behöver göra. 

 

5. Var inte så tillgänglig

Vi kan vara tillgängliga 24/7, vilket gör att det för många känns som ett måste att svara precis när det ringer eller plingar på messenger. Men försök ta kontrollen ibland, stäng av, lev i nuet och återkom när du känner för det. Jag har ofta nattläge på, är det något viktigt får de ringa två gånger helt enkelt. Det är en sån enkel grej att göra då och då som ändå gör stor skillnad.

 

6. Utnyttja kollektivtrafiken

Gör det på pendeltiden! Tänk hur mycket en timmes restid blir på en månad - nästan en hel arbetsdag, och 75 timmar på ett år. Perfekt tid att avsätta för sådant man kan fixa på mobilen!

 
 
 
 
 

With small, simple changes one can become much more focused, stress-free and productive. Think of how much time we spend with our mobiles in our hands or next to us. Even though I myself believe that I spend less time than an average person in my generation, it is still so much time. Mail writing, planning to do, writing blog post and publishing Instagram pictures. Those are some of my main tasks on my phone but apart from that it is easy to get caught up on various shopping sites, blogs or Instagrams and obviously I do that sometimes. Too often, I think. But what I'm more and more striving for is to work and do everything as efficiently and quickly as possible so that I can spend more time in "real life".

 

1. Turn off unnecessary notifications

It was long ago that I chose to turn notifications off, and now I don’t understand how I could stand it. In the past, I allowed notes on each new app I installed. Do you have notification turned on for Instagram, when someone likes an image perhaps? In that case, you have the chance to make a big difference in stress level with a very simple task - turn off the notification!

A dear friend of mine had (or I guess still have ;)) notifications on, with sound, at Aftonbladet - a Swedish newspaper. As soon as news was published it went off, and I actually brought up this topic with her, haha. Her reply was that she didn’t get stressed by it. Okay, maybe not, but think of how much information and impressions we take in during a day, the brain is in full use all of our time awake. Of course each distraction and thought that comes along takes a piece of energy. And I think it’s more noticeable once you do make some changes.

 

2. Decide a time when the phone is prohibited

To have a day without your phone can be so liberating! Peter once (yep, that’s how rarely I’m without my phone, that I remember this day sooo well) accidentally brought my phone with him during a whole day when I was working from home. Guess if I got a lot done? Crazy much! But a whole day can be a little frustrating if you work from home and want to pay bills, buy things or uh yes, update Instagram. Oh, sure you can handle one day! It for sure is my goal, one day a week it should be turned off. But most importantly, set a time in the evening every day when it is forbidden, to be able to unwind and sleep well. I try to keep my time at 22.00.

 

3. Set the timer when you are going to work and turn off the sound

To work efficiently, I usually turn on the stopwatch or timer, and set aside a specific time for me to do each task. It is extra important when I'm editing, writing blog posts or make other job-related things on my computer. It makes me push myself to work faster and to not allow distractions.

 

4. Stop procrastinating 

One weakness I have got is that I'm lousy at responding to emails. I am often a bit too curious when my email pings (email and sms are the only ones that I’ve got sound and notifications on), so I read even though I’m just about to start working or head into the shower and therefore I easily forget to respond. It has made me realize that either I read and answer e-mails a scheduled date and time, or I read when I have the opportunity to respond directly. So the conclusion is: do not procrastinate things that takes so little time to do (otherwise schedule everything). A great advantage of the cell phone is that we on-the-go can pay bills as soon as they arrive, order stuff right as they’ve run out, book travels, well basically anything you need to do.

 

5. Do not be so accessible

We may be available 24/7, which means that for many it feels like a must to answer just when it rings or pings in Messenger. But try to take control sometimes, turn it off, live in the moment and do it when you feel like it. I often have night mode on daytime as well, if it's something important, they may call twice. It’s so easy to do yet it makes a huge difference.

 

6. Take advantage of public transport time

Do it the during your daily traveling time! Imagine how much an hour of travel time gets in a month - almost a full working day, and 75 hours in one year. Perfect time to devote to the things you can fix on your mobile phone! 
 
 Phone case CHIARA FERRAGNI COLLECTION 
Top GINA TRICOT / Skirt TOPSHOP / Clutch ZARA
Amanda Rosende Fashion blog self improvement
6 kommentarer
Maria Larsson

Himla bra tips! När jag jobbar så låter jag mobilen vara och fokuserar enbart på jobbet. Sedan unnar jag mig rast då och då för att hålla energin igång och inte tappa fokus.

Svar: Det är ju kanon! :)
Amanda Rosende

ISA

SÅ SÅ bra, speciellt sista försöker jag utnyttja till max! :)

Svar: Taack! Ja den är ju bäst! Precis vad jag gör för tillfället :)
Amanda Rosende

Bella

Jättebra tips! Ska verkligen testa detta! :D

Svar: Tack!! Gör det! :D
Amanda Rosende

Moa | hobbyfotograf

Bra inlägg!

Svar: Tack så mycket!! :*
Amanda Rosende

Iz

Bra tips! Jag har blivit Helt beroende av telefonen så har börjat med att lägga bort den helt. Illa att man alltid kollar på den även fast man inte tänker på det

Svar: Tack!! Ja men det är såå lätt hänt :)
Amanda Rosende

Iza

färgar du ditt hår? och i så fall vad är det för färg?
Du är väldigt fint ialla fall!

Svar: Det är min naturliga färg (tråkigt nog är jag lite trött på färgen så tack för komplimangen!) dock har jag även löshår för utfyllnad i en aning varmare ton från Rapunzel :). Tror att det är #2 Chocolate Brown!
Amanda Rosende